Uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Konfederacja Korony Polskiej a Ruchem Prawdziwa Europa prof. Mirosława Piotrowskiego

Aktualności

Konfederacja Korony Polskiej [KKP], z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze partii politycznych pod nr 404, reprezentowana przez Prezesa Grzegorza Brauna

i Ruch Prawdziwa Europa — Europa Christi [RPEU], z siedzibą w Lublinie, zarejestrowany w rejestrze partii politycznych pod nr 393, reprezentowany przez Prezesa prof. Mirosława Piotrowskiego,

zważywszy na:

  • zbieżność ideową obu partii, która wyraża się w celach statutowych i programie KKP oraz w deklaracji programowej i celach programowych RPEU,
  • dotychczasową dobrą współpracę liderów i działaczy w okresie ostatnich trzech lat, podobnie bezkompromisowe stanowisko w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci , wolności i praw obywatelskich, swobody działalności gospodarczej, swobody praktyk religijnych, wolności w decydowaniu o swoim zdrowiu i rodzaju stosowanej terapii medycznej, zachowania suwerenności i niepodległości Ojczyzny, postulowania wielowektorowej polityki zagranicznej, godnych podkreślenia inicjatywach, jak współorganizacji przez prof. Ryszarda Zajączkowskiego i prof. Mirosława Piotrowskiego corocznych Kongresów Środowisk Wolnościowych w Lublinie, wspólne działanie w projekcie Norymberga 2.0 i wreszcie sygnowanie Oświadczenia na temat pokoju na Ukrainie,
  • 1.

postanawia w dniu 31 marca 2023 roku w Warszawie zawrzeć umowę w celu:

  1. Zacieśnienia i zintensyfikowania współpracy w działalności politycznej.
  2. Rekomendowania przez KKP kandydatur RPEU na listy wyborcze Konfederacji Wolność i Niepodległość w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 r. i w wyborach samorządowych w 2024 r.
  3. Rekomendowania przez KKP kandydatur RPEU na listy wyborcze Konfederacji Wolność i Niepodległość w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.
  4. Zaangażowania obu środowisk politycznych w kampanie wyborcze i zbiórki podpisów.
  • 2.

Szczegółowe działania i zadania dla realizacji celów wymienionych w §1 będą ustalane przez Strony Umowy w drodze odrębnych postanowień.

  • 3.

Umowę zawarto w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

W imieniu KKP

Grzegorz Braun

W imieniu RPEU

Mirosław Piotrowski